Technical Programme Committee

Anwer Al-Dulaimi University of Toronto, Canada

Amjad Ali. Korea University, South Korea

Junaid Arshad, University of West London

Zhongqin Bi, Shanghai University of Electric Power

Bin Cao, Zhejiang University of Technology

Buqing Cao, Hunan University of Science and Technology

Liang Chen, University of West London, UK

Shizhan Chen, Tianjing University

Yihai Chen, Shanghai University

Ying Chen, Beijing university of information technology

Fei Dai, Yunnan University

Yucong Duan, Hainan University

Xiaoliang Fan, Fuzhou University

shucun Fu, Nanjing University of Information Science and Technology

Honghao Gao, Shanghai Universality

Fekade Getahun, Addis Ababa University, Ethiopia

Jiwei Huang, Beijing University of Post and Telecommunications

Tao Huang, Silicon Lake University

Congfeng Jiang, Hangzhou dianzi University

Malik Ahmad Kamran COMSATS University Islamabad, Pakistan

Li Kuang, Central South University

Rui Li, Xidian University

Youhuizi Li, Hangzhou dianzi University

Wenmin Lin, Hangzhou Dianzi University

Jianxun Liu, Hunan University of Science and Technology

Shijun Liu,Shandong University

Xihua Liu, Nanjing University of Information Science and Technology

Xuan Liu, Southeast University

Yutao Ma, Wuhan University

Lin Meng Ritsumeikan University, Japan

Shunmei Meng, Nanjing University of Science and Technology

Elahe Naserianhanzaei University of Exeter, UK

Yu-Chun Pan University of West London, UK

Shanchen Pang, China University of petroleum

Lianyong Qi, Qufu Normal University

Kuangyu Qin, Wuhan University, China

Stephan Reiff-Marganiec University of Leicester, UK

Imed Romdhani Edinburgh Napier University, UK

Changai Sun, University Of Science And Technology

Xiaobing Sun, Yangzhou University

Wenda Tang, Lancaster University

George Ubakanma London South Bank University, UK

Shaohua Wan, Zhongnan University of Economics and Law

Dongjing Wang, Hangzhou Dianzi University

Jian Wang, WuHan University

Junhao Wen, Chongqing University

Yiping Wen, Hunan University of Science & Technology

Yu Weng, Minzu University of China

Yirui Wu, Hohai University

Yunni Xia, Chongqing University

Haolong Xiang University of Auckland, New Zealand

Jiuyun Xu, China University of Petroleum

Xiaolong Xu, Nanjing University of Information Science and Technology

Yueshen Xu, Xidian University

Xiaoxian Yang, Shanghai Polytechnic University

Yuyu Yin, Hangzhou Dianzi University

Li Yu, Hangzhou dianzi University

Yuan Yuan Michigan State University, USA

Jun Zeng, Chongqing University

Gaowei Zhang, Nanyang Technology University

Jie Zhang, Nanjing University

Yanmei Zhang, Central University of Finance and Economics

Yiwen Zhang, Anhui University

Zijian Zhang, Beijing Institute of Technology

Xuan Zhao, Nanjing University

Zhuofeng Zhao, North China University of Technology

Yu Zheng, Nanjing University of Information Science and Technology

Ao Zhou, Beijing University of Posts and Telecommunications

Guobing Zou, Shanghai University