Organizing Committee

General Chairs

Honghao Gao
Shanghai University, China

Prof. Xinheng (Henry) Wang
Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China

Prof. Wei Wei
Zhejiang University City College, China

Prof. Tasos Dagiuklas
London South Bank University, UK

Technical Program Committee Chair

Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Prof. Tun Lu
Fudan University, China

Prof. Minghui Wu
Zhejiang University City College, China

Prof. Iqbal Muddesar
London South Bank University, UK

Web Chair

Honghao Gao
Shanghai University, China

Publicity and Social Media Chair

Rui Li
Xidian University, China

Yucong Duan
Hainan University, China

Workshops Chair

Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Honghao Gao
Shanghai University, China

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou Dianzi University, China

Local Chairs

Prof. Shuoping Wang
Zhejiang University City College, China

Prof. Yuan-yi Chen
Zhejiang University City College, China

Prof. Jin Canghong
Zhejiang University City College, China